SERMONS IN STONE

PAGE 21

 

vtk24.jpg (47421 bytes)

vtk27.jpg (36340 bytes)

vtk28.jpg (57292 bytes)

vtk26.jpg (39500 bytes)

 

vtk30.jpg (49038 bytes)

vtk47.jpg (65799 bytes)

vtk33.jpg (44887 bytes)

vtk36.jpg (43048 bytes)

 

vtk53.jpg (53368 bytes)

vtk43.jpg (69204 bytes)

vtk52.jpg (61881 bytes)

vtk45.jpg (43970 bytes)

 

vtk55.jpg (51794 bytes)

vtk54.jpg (63086 bytes)

vtk62.jpg (60428 bytes)

vtk56.jpg (51318 bytes)