LORI

LIST OF THE POPULATED PLACES

 
Saramej Jrashen Lernavan Lernantsk Arevashogh Shenavan Sarahart Gogaran Geghasar Katnajur Shirakamut Parni Mets Tsaghkaber Saralanj Lusaghbyur Hartagyugh Khnkoyan Karadzor Ghursal Khachakap Nor Lernapat Haydarli Halavar Gyulludara Kilisa Versin Arjut Railroad Station Arjut Bazum Aznvadzor Gargar Pushkino Gyulagarak Hobardzi Vardablur Kurtan Amrakits Armanis Urasar Katnaghbyur Shagharda Lori Berd Lejan Agarak Yaghdan Hovnanadzor Koghes Bovadzor Urut Sverdlov Privolnoye Jiliza Saratovka Getavan Novoseltsevo Medovka Kruglaya Shishka Lernhovit Blagodarnoye Katnarat Meghvahovit Noramut Dashtadem Metsavan Dzyunashogh Paghaghbyur Mikhaylovka Dzoramut Gogavan Petrovka Norashen Apavaen Artsni Sarchapet Darpas Gugark Shahumian Lermontovo Antarashen Margahovit Fioletovo Karaberd Pambak Railroad Station Pambak Lori Vahagnadzor Yeghegnut Debet Chkalov Vahagni Antaramut Dsegh Marts Karinj Ikatak Lorut Ahnidzor Shamut Atan Dzoraget Dzoragyugh Arevatsag Tsater Karmir Agheg Mghart Kober Railroad Station Sanahin Railroad Station Odzun Amoj Hagvi Aygehat Ardvi Kachachkut Akori Sanahin Lenrudnik Akner Haghpat Tsaghkashat Neghots Shamlugh Bendik Akhtala Ayrum Pokr Akhtala Verin Ayrum Mets Chochkan Karkop Shnogh Teghut