LIST OF THE POPULATED PLACES

              CITIES AND TOWNS

N.

NAME

NAME
(IN ARMENIAN)

N.

NAME

NAME
(IN ARMENIAN)

N.

NAME

NAME
(IN ARMENIAN)

26. GEGHASAR 73. CHOCHKAN
27. GETAVAN 74. MARGAHOVIT
1. ALAVERDI 28. GYULAGARAK 75. MARTS
2. AKHTALA 29. GYULLUDARA 76. MEDOVKA
3. AKHTALA 30. GOGAVAN 77. METSAVAN
4. ARJUT RAILROAD STATION 31. GOGARAN 78. MEGHVAHOVIT
5. BENDIK 32. GUGARK 79. MIKHAYLOVKA
6. TUMANIAN 33. DASHTADEM 80. MGHART
7. IKATAK 34. DARPAS 81. YAGHDAN
8. LENRUDNIK 35. DEBET 82. NEGHOTS
9. LORI 36. DSEGH 83. NOVOSELTSEVO
10. SHAMLUGH 37. YEGHEGNUT 84. NORASHEN
11. SHAGHARDA 38. TEGHUT 85. NORAMUT
12. SANAHIN RAILROAD STATION 39. LEJAN 86. SHAHUMIAN
13. SPITAK 40. LERNANTSK 87. SHAMUT

14.

STEPANAVAN 41. LERNAPAT 88. SHENAVAN
15. VANADZOR 42. LERNAVAN 89. SHIRAKAMUT
16. TASHIR 43. LERNHOVIT 90. SHNOGH
17. PAMBAK RAILROAD STATION 44. LERMONTOVO 91. CHKALOV
18. KOBER RAILROAD STATION 45. LORI BERD 92. PAGHAGHBYUR

                VILLAGES

46. LORUT 93. PARNI METS
47. LUSAGHBYUR 94. PETROVKA
1. AGARAK 48. KHACHAKAP NOR 95. PRIVOLNOYE
2. AZNVADZOR 49. KHNKOYAN 96. PUSHKINO
3. ATAN 50. TSATER 97. JILIZA
4. AKHTALA VERIN 51. TSAKHKABER 98. JRASHEN
5. AKNER 52. TSAGHKASHAT 99. SANAHIN
6. AHNIDZOR 53. KATNAGHBYUR 100. SARALANJ
7. AMOJ 54. KATNAJUR 101. SARAHART
8. AMRAKITS 55. KATNARAT 102. SARAMEJ
9. AYGEHAT 56. KACHACHKUT 103. SARATOVKA
10. AYRUM METS 57. KARMIR AGHEG 104. SARCHAPET
11. AYRUM POKR 58. KOGHES 105. SVERDLOV
12. ANTARAMUT 59. KURTAN 106. VAHAGNADZOR
13. ANTARASHEN 60. KRUGLAYA SHISHKA 107. VAHAGNI

14.

APAVEN 61. HAGVI 108. VARDABLUR
15. ARDVI 62. HALAVAR 109. URUT
16. AREVATSAG 63. HAGHPAT 110. URASAR
17. AREVASHOGH 64. HAYDARLI 111. PAMBAK
18. ARTSNI 65. HARTAGYUGH 112. KARABERD
19. ARMANIS 66. HOBARDZI 113. KARADZOR
20. ARJUT 67. HOVNANADZOR 114. KARINJ
21. AKORI 68. DZYUNASHOGH 115. KARKOP
22. BAZUM 69. DZORAGET 116. KILISA VERIN
23. BLAGODARNOYE 70. DZORAGYUGH 117. ODZUN
24. BOVADZOR 71. DZORAMUT 118. FIOLETOVO
25. GARGAR 72. GHURSAL