SHIRAK

LIST OF THE POPULATED PLACES

Gtashen Jradzor Aregnadem Yerizak Zarishat Alvar Aravet Berdashen Paghakn Zorakert Ardenis Darik Tsaghkut Lorasar Garnarich Yeghnajur Shaghik Arpeni Goghovit Hoghmik Torosgyugh Lernagyugh Bandivan Hovtun Tsoghamarg Vardaghbyur Salut Bashgyugh Sariar Pokr Kakavasar Sarapat Dzorashen Musayelyan Hartashen Karmravan Zuygaghbyur Krasar Sepasar Mets Sepasar Pokr Ghazanchi Tavshut Aghvorik Sizavet Bavra Saragyugh
GusangyughHoromSaratakLusakertHovtashenKyank NorPanikMeghrashenAnushavanGetapiSpandarianGeghanistArevshatMantash PokrMantash MetsBeniaminAzatanArevikGharibjanian Akhurian Railroad Station Getk Bayandur Bayandur Railroad Station Shirakavan Lusaghbyur Voskehask Akhurik Yerazgavors Arapi Haykavan Voghji Meghrashat Gyullibulagh Kamkhut Marmashen Vahramaberd Kaps Jradzor Mayisyan Mayisyan Railroad Station Hatsik Karmrakar Hovuni Keti Pokrashen Shirak Kamo Jajur Krashen Sariar Mets Jajur Railroad Station Lernut Akhurian Karnut Hovit Musayelyan Karnuti Jrambari Banavan Jrarat Aygabats Vardakar
LanjikKaraberdDzithankovDzorakapSarnaghbyurPemzashenLernakertHayrenyatsHaykasarTufashenHarichNahapetavanSaralanj Isahakyan Bardzrashen Aghin Railroad Station Aghin Jrapi Sarakap Haykadzor Bagravan Railroad Station Bagravan Ani Railroad Station Kharkov