LIST OF THE POPULATED PLACES

       CITIES AND TOWNS

N.

NAME

NAME
(IN ARMENIAN)

N.

NAME

NAME
(IN ARMENIAN)

N.

NAME

NAME
(IN ARMENIAN)

28. GYULLIBULAGH 75. DZORAKAP
29. GOGHOVIT 76. DZORASHEN
1. AKHURIAN RAILROAD STATION 30. GTASHEN 77. GHAZANCHI
2. AGHIN RAILROAD STATION 31. GUSANGYUGH 78. GHARIBJANIAN
3. AMASIA 32. DARIK 79. MAYISYAN
4. ANI RAILROAD STATION 33. YEGHNAJUR 80. MANTASH METS
5. ANI-PEMZA 34. YERAZGAVORS 81. MANTASH POKR
6. ARTIK 35. YERIZAK 82. MARMASHEN
7. BAGRAVAN 36. ZARISHAT 83. MEGHRASHAT
8. BAGRAVAN RALROAD STATION 37. ZORAKERT 84. MEGHRASHEN
9. BAYANDUR RALROAD STATION 38. ZUYGAGHBYUR 85. MUSAYELYAN
10. GYUMRI 39. TAVSHUT 86. MUSAYELYAN
11. LENGES 40. TOROSGYUGH 87. NAHAPETAVAN
12. KARNUTI JRAMBARI BANAVAN 41. ISAHAKYAN 88. SHAGHIK
13. MAYISIAN RALROAD STATION 42. LANJIK 89. SHIRAK

14.

MARALIK 43. LERNAGYUGH 90. SHIRAKAVAN
15. PEMZASHEN 44. LERNAKERT 91. VOGHJI
16. JAJUR RAILROAD STATION 45. LERNUT 92. VOSKEHASK

         VILLAGES

46. LORASAR 93. PAGHAKN
47. LUSAKERT 94. JAJUR
1. AZATAN 48. LUSAGHBYUR 95. JRADZOR
2. ALVAR 49. KHARKOV 96. JRARAT
3. AKHURIK 50. TSAGHKUT 97. JRAPI
4. AKHURIAN 51. KAMKHUT 98. SALUT
5. AGHIN 52. KAMO 99. SARNAGHBYUR
6. AGHVORIK 53. KAPS 100. SARAGYUGH
7. AYGABATS 54. KARNUT 101. SARALANJ
8. ANUSHAVAN 55. KARMRAVAN 102. SARAKAP
9. ASHOTSK 56. KARMRAKAR 103. SARAPAT
10. ARAPI 57. KAKAVASAR 104. SARATAK
11. ARAVET 58. KYANK NOR 105. SARIAR METS
12. ARDENIS 59. KRASHEN 106. SARIAR POKR
13. AREGNADEM 60. KRASAR 107. SEPASAR METS

14.

AREVIK 61. HAYKADZOR 108.  SEPASAR POKR
15. AREVSHAT 62. HAYKASAR 109. SIZAVET
16. ARPENI 63. HAYKAVAN 110.  SPANDARIAN
17. BAYANDUR 64. HAYRENYATS 111. VAHRAMABERD
18. BANDIVAN 65. HARICH 112. VARDAGHBYUR
19. BASHGYUGH 66. HARTASHEN 113. VARDAKAR
20. BAVRA 67. HATSIK 114. TUFASHEN
21. BARDZRASHEN 68. HOGHMIK 115. TSOGHAMARG
22. BENIAMIN 69. HOROM 116. PANIK
23. BERDASHEN 70. HOVIT 117. POKRASHEN
24. GARNARICH 71. HOVTASHEN 118. KARABERD
25. GEGHANIST 72. HOVTUN 119. KETI
26. GETAPI 73. HOVUNI  

 

 

27. GETK 74. DZITHANKOV