LIST OF THE POPULATED PLACES

       CITIES AND TOWNS

N.

NAME

NAME
(IN ARMENIAN)

N.

NAME

NAME
(IN ARMENIAN)

N.

NAME

NAME
(IN ARMENIAN)

33. GOMARAN 83. NORAVAN
34. GORAYK 84. NRNADZOR
1.

AGARAK

35. GUDEMNIS 85. SHAGHAT
2. AYGEDZOR 36. DAVIT BEK 86. SHAMB
3. ARIT 37. DARBAS 87. SHAKI
4. BARABATUM NOR 38. DITSMAYRI 88. SHENATAGH
5. GEGHVARDOT 39. YEGHEG 89. SHIKAHOGH
6. GORIS 40.

YEGHVARD

90. SHINUHAYR
7. DASTAKERT 41. TANAHAT 91. SHISHKERT
8. DAVIT BEK 42. TASIK 92. SHVANIDZOR
9. KAPAN 43. TKHKUT 93. SHRVENANTS
10. MEGHRI 44. ISHKHANASAR 94. SHURNUKH
11. VOROTAN 45. LEHVAZ 95. VOCHETI
12. SISIAN 46. LERNADZOR 96. VOROTAN
13. KAJARAN 47. LICHK 97. CHAPNI

    VILLAGES

48. LTSEN 98. SALVARD
49. LOR 99. SARNAKUNK
50. KHDRANTS 100. SEVAKAR
1. AGARAK 51. KHNATSAKH 101. SZNAK
2. AZATASHEN 52. KHNDZORESK 102. SYUNIK
3. ALVANK 53. KHNDZORESK NERKIN 103. SOFLU
4. AKHLATYAN 54. KHOZNAVAR 104. SPANDARIAN
5. AGHITU 55. KHOT 105. SVARANTS
6. AGHVANI 56. KHOTANAN NERKIN 106. SRASHEN
7. ACHANAN 57. KHOTANAN VERIN 107. VAHRAVAR
8. ANGHEGHAKOT 58. KHOR DZOR 108. VAGHATIN
9. ANTARASHAT 59. TSAV 109. VAGHATUR
10. ASHOTAVAN 60. TSGHUK 110. VANAND
11. ACHKHLU 61. KALER 111. VANK
12. AJABAJ 62. KAHURT 112. VARDANIDZOR
13. ARAJADZOR 63. KATNARAT 113. VARDAVANK

14.

ARAJADZOR NOR 64. KAGHNUT

114.

VERISHEN
15. ARAVUS 65. KAVCHUT 115. TATEV
16. AREVIS 66. KATAR 116. TANDZAVER
17. ARTSVANIK 67. KARD 117. TANDZATAP
18. BALAK 68. KARCHEVAN 118. TASHTUN
19. BAKAVANK 69. KORNIDZOR 119. TAVROS
20. BAHARLU 70. KURIS 120. TEGH
21. BARGUSHAT 71. HALIDZOR 121. TOLORS
22. BARDZRAVAN 72. HAND NERKIN 122. TORUNIK
23. BNUNIS 73. HARTASHEN 123. TSGHUNI
24. BRNAKOT 74. HARZHIS 124. UZHANIS
25. BRUN 75. HATSAVAN 125. UYTS
26. GEGHANUSH 76. DZAGEDZOR 126. PUKHRUT
27. GEGHAVANK 77. DZORAK 127. KASHUNI
28. GEGHI 78. DZORASTAN 128. KAJARANTS
29. GETATAGH 79. GHARATGHA 129. KARAHUNJ
30. GETASHEN 80. CHAKATEN 130. KARASHEN
31. GIRATAGH NERKIN 81. MUTSK 131. KIRS
32. GIRATAGH VERIN 82. NORASHENIK 132. OKHTAR